โดดงานไป

” โ ด ด ง า น ไ ป  : W h e r e   G u   G o ”  

ทุกที่มี Theme & Story ในตัวเอง อยู่ที่ว่าเราจะเล่าอะไร

จะใกล้…จะไกล ไม่สำคัญ

เพราะระหว่างทางนั้นเราเก็บทุกประสบการณ์ไว้เต็มเมมโมรี่

ออกจากพื้นที่เดิมๆ แล้วมาสนุกด้วยกัน

โดดงานไป